Anetta Makarska

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

„Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim”

   Innowacyjność przedsiębiorstwa jest funkcją jego potencjału, a także postaw wobec innowacji oraz oporu, jaki stawia zarówno otoczenie jak i załoga. W rozprawie analizowana jest sytuacja na szeroko pojętym rynku mięsnym zarówno w Polsce, jak i w UE; opis mierników procesów innowacyjnych oraz określona struktura wprowadzanych innowacji, które znajdują odniesienie w konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność można oceniać za pomocą kosztów ponoszonych na badania i rozwój oraz liczbę patentów. Innym zastosowanym miernikiem innowacyjności przedsiębiorstw będzie dynamika procesów innowacyjnych. Zweryfikowane zostanie założenie, że procesom innowacyjnym pomagają sprzyjające okoliczności, a stworzenie w przedsiębiorstwach określonej kultury opartej na różnorodności i zmienności poważnie wpływa na ich konkurencyjność. Dla wskazania obiektywnych, a nie tylko prawdopodobnych przyczyn efektywności przedsiębiorstw wyodrębnione zostaną kryteria i miary określające precyzyjnie stopień innowacyjności oraz określone czynniki sprzyjające i utrudniające kreowanie, absorpcję i wdrażanie innowacji. Obszar teoretyczny obejmie studium dostępnej literatury, danych i raportów, natomiast praktyczny – analizę danych empirycznych badanych przedsiębiorstw.
   Głównym celem badawczym mojej rozprawy jest określenie egzogenicznych i endogenicznych czynników rozwoju innowacyjności oraz kanałów oddziaływania na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, a także barier utrudniających rozwój na tym obszarze. Osiągnięcie celu głównego pracy będzie wymagać realizacji celów szczegółowych, jak: analiza sytuacji i tendencji występujących na rynku mięsnym w Polsce i UE, przedstawienie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce i w województwie podkarpackim, sformułowanie metod pomiaru i kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw, identyfikacja przyczyn i źródeł wprowadzania innowacji, identyfikacja oraz diagnoza barier działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw, analiza, a także ocena rodzajów wprowadzanych innowacji w badanych przedsiębiorstwach, analiza i ocena efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, określenie pozycji konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw i identyfikacja stosowanych  przez przedsiębiorstwa innowacyjnych strategii rozwoju.

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

   W województwie podkarpackim istnieje 208 zakładów przetwórstwa mięsnego ( duże – 3, średnie – 12, małe – 42, mikro – 151); wykaz przedsiębiorstw według PKD, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie, stan na listopad 2010r. Przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego wykorzystały w stu procentach dotacje przedakcesyjne. Przemysł mięsny jest jedną z nielicznych branż na Podkarpaciu, która w tak wysokim stopniu wykorzystała środki unijne. Badane firmy aby poprawić swoją pozycję konkurencyjną inwestowały w nowoczesne linie produkcyjne, rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego oraz zakup nowych technologii. Szczególną uwagę zwróciły też na rozszerzenie rynków zbytu, sieci dystrybucji, transportu i logistykę.
   Pilotażowe badania przeprowadzone przeze mnie w grupie badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego województwa podkarpackiego oraz duże zainteresowanie wynikami tych badań rokują możliwość aplikacji ich wyników w praktycznym zastosowaniu. Badaniami pilotażowymi objęte zostały przedsiębiorstwa duże (m. in. Zakłady Mięsne „Dobrowolscy” spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” spółka z o.o., Zakłady Mięsne „Herman” S.A.) i średnie (Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos” spółka z o.o., Zakład Mięsny „Smak - Górno” spółka z o.o., Masarnia „Radymno” spółka jawna, Zakład Przetwórstwa Mięsnego B. Jabłoński spółka jawna, Zakład Masarski „Trio” spółka cywilna, Zakłady Mięsne „Nowy Żmigród”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek na Widnej Górze k/Jarosławia),  gdyż właśnie one w największym stopniu wprowadzają innowacje i kreują procesy innowacyjne. Z przeprowadzonej ankiety i po wstępnej  analizie danych ze sprawozdań finansowych podjęłam próbę określenia priorytetów w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, co wpływa na ocenę pozycji konkurencyjnej na rynku. W latach 2007 – 2009 przedsiębiorstwa wdrożyły innowacje produktowe ( istotne zmiany w wytwarzanych produktach), procesowe (związane z zakupem nowej technologii produkcji; metod wytwarzania, zakupem nowych linii produkcyjnych i modernizacją istniejących metod produkcji przez zakup nowych maszyn i urządzeń) i organizacyjne (polegały na wdrożeniu w przedsiębiorstwie nowoczesnego systemu zarządzania oraz wykorzystania sieci internetowej w procesie zarządzania). Elementem kluczowym okazał się wprowadzony w firmach system zarządzania jakością, informatyczny system zarządzania produkcją, całkowicie zintegrowany z księgowością, obszarem sprzedaży, dystrybucji i zaopatrzenia. Wpłynęło to na wzrost zdolności produkcyjnych i rozwój sieci sprzedaży.
   W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowałam następujące etapy prac badawczych:
- zgromadziłam,  przeanalizowałam  i szczegółowo opracowałam  tematyczną i branżową literaturę krajową oraz zagraniczną  (sporządziłam przegląd piśmiennictwa),
- zebrałam i przeanalizowałam światowe i europejskie dane statystyczne dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw,
- pozyskałam i opracowałam dane empiryczne oraz materiały źródłowe,
- sporządziłam badania pilotażowe innowacyjności w grupie 3 dużych i 12 średnich przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim (gdyż właśnie one w największym stopniu wprowadzają innowacje i kreują procesy innowacyjne), zrealizowałam także część badań ankietowych,
- opracowałam założone teoretyczne rozdziały pracy,
- opublikowałam 4 artykuły.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

   Nieustanne uświadamianie konieczności podejmowania nowych działań, określanie ich płaszczyzny, kreowanie nowych zasad i wzorców funkcjonowania, rozwijanie kompetencji i ciągłe usprawnianie bieżących działań jest podstawą konkurencyjności rynkowej. Respondenci określili jednoznacznie, że działaniem prowadzącym do poprawy ich konkurencyjności rynkowej powinno być stworzenie reguł funkcjonowania regionalnego systemu innowacji, w ramach którego przedsiębiorcy mogliby uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie szeroko pojętego transferu wiedzy.
   Przemysł rolno – spożywczy jest w województwie podkarpackim obszarem zakwalifikowanym do „sektora wysokiej szansy”, co jednoznacznie wskazuje, że nadrzędny cel RPO WP, jakim jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki znajduje wyraz niewątpliwej aplikacji w treści mojej pracy. Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego są elementem systemu innowacyjnego, a ich wewnętrzna organizacja jest jednym z bardzo istotnych aspektów tego systemu. Aby skutecznie indukować innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w naszym województwie, regionalny system innowacyjny musi być dopasowany do struktury podkarpackiej gospodarki, dlatego też w swojej rozprawie chcę udowodnić, że duże znaczenie ma kreowanie postaw innowacyjnych i innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego. Pragnę także wskazać kierunki i możliwości wprowadzania innowacyjnych strategii rozwoju oraz korzyści dla przedsiębiorstw, które umożliwią utrzymanie, bądź podniesienie swojej pozycji konkurencyjnej na ryku krajowym i międzynarodowym.
   Mam również nadzieję, że dzięki przeprowadzonym przeze mnie badaniom wzrośnie poziom świadomości innowacyjnej przedsiębiorców i wnikliwiej będą oni analizować determinanty wewnętrzne i zewnętrzne procesów innowacyjnych przebiegających w ich przedsiębiorstwach.

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

1. A. Makarska, Z. Gawrońska, Dowodowy charakter rachunkowości, Monografia, Wydawnictwo  Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2013 r.
2. A. Makarska, Z. Gawrońska, Rentowność kapitału determinantą innowacyjności firm, Oficyna Wydawnicza Wyższej Szkoły Turystyki i Nauk Społecznych w Kielcach, Kielce 2013 r.
3. A. Makarska, Z. Gawrońska, Pomiar wartości w systemie rachunkowości, Zeszyt Naukowy nr 2, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Techniczno – Ekonomicznej w Jarosławiu, Jarosław 2013r.
4. A. Makarska, Innowacje jako główny czynnik rozwoju wybranych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Wydawnictwo Uniwersytetu Białostockiego, Białystok  2013 r.
5. A. Makarska, K. Firlej, Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranie Universitatis Stetinensis (FPUTS), seria Oeconomica, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012 r. (w druku)
6. A. Makarska, Z. Gawrońska, Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyt naukowy nr 27, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012 r.
7. A. Makarska, K. Firlej, Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Współczesne Zarządzanie, 2011 r.
8. A. Makarska, Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytetu w Hradec Králové, 1 – 2 luty 2011 r.

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

Nawiązałam współpracę z następującymi przedsiębiorstwami i instytucjami:
- potwierdzenie nawiązanej współpracy oraz deklaracja wykorzystania efektów badań przez Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” spółka z o.o. w Pilźnie,
- opinia o współpracy z oddziałem GUS w Rzeszowie,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy z Zakładem Mięsnym „Dobrowolscy” spółka    z o.o.,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy oraz deklaracja wykorzystania efektów badań przez Zakład Mięsny „Smak – Górno” w Górnie,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy oraz deklaracja wykorzystania efektów badań przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” na Widnej Górze k/Jarosławia
   Przedsiębiorstwa, z którymi została nawiązana współpraca są zainteresowane wynikami badań, gdyż przyczynią się one do poprawy konkurencyjności i rozwoju badanych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w skali kraju oraz za granicą. Efekty przeprowadzonych przeze mnie analiz zostały już częściowo wdrożone przez badane firmy.


6. Obrona rozprawy doktorskiej

Planowany termin obrony pracy: II kwartał 2014 rok.

Autor: Anetta Makarska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım