Anetta Makarska

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

„Wpływ innowacyjności na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim”

   Innowacyjność przedsiębiorstwa jest funkcją jego potencjału, a także postaw wobec innowacji oraz oporu, jaki stawia zarówno otoczenie jak i załoga. W rozprawie analizowana jest sytuacja na szeroko pojętym rynku mięsnym zarówno w Polsce, jak i w UE; opis mierników procesów innowacyjnych oraz określona struktura wprowadzanych innowacji, które znajdują odniesienie w konkurencyjności przedsiębiorstw. Innowacyjność można oceniać za pomocą kosztów ponoszonych na badania i rozwój oraz liczbę patentów. Innym zastosowanym miernikiem innowacyjności przedsiębiorstw będzie dynamika procesów innowacyjnych. Zweryfikowane zostanie założenie, że procesom innowacyjnym pomagają sprzyjające okoliczności, a stworzenie w przedsiębiorstwach określonej kultury opartej na różnorodności i zmienności poważnie wpływa na ich konkurencyjność. Dla wskazania obiektywnych, a nie tylko prawdopodobnych przyczyn efektywności przedsiębiorstw wyodrębnione zostaną kryteria i miary określające precyzyjnie stopień innowacyjności oraz określone czynniki sprzyjające i utrudniające kreowanie, absorpcję i wdrażanie innowacji. Obszar teoretyczny obejmie studium dostępnej literatury, danych i raportów, natomiast praktyczny – analizę danych empirycznych badanych przedsiębiorstw.
   Głównym celem badawczym mojej rozprawy jest określenie egzogenicznych i endogenicznych czynników rozwoju innowacyjności oraz kanałów oddziaływania na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, a także barier utrudniających rozwój na tym obszarze. Osiągnięcie celu głównego pracy będzie wymagać realizacji celów szczegółowych, jak: analiza sytuacji i tendencji występujących na rynku mięsnym w Polsce i UE, przedstawienie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w Polsce i w województwie podkarpackim, sformułowanie metod pomiaru i kryteriów oceny innowacyjności przedsiębiorstw, identyfikacja przyczyn i źródeł wprowadzania innowacji, identyfikacja oraz diagnoza barier działalności innowacyjnej badanych przedsiębiorstw, analiza, a także ocena rodzajów wprowadzanych innowacji w badanych przedsiębiorstwach, analiza i ocena efektywności przedsięwzięć innowacyjnych, określenie pozycji konkurencyjnej badanych przedsiębiorstw i identyfikacja stosowanych  przez przedsiębiorstwa innowacyjnych strategii rozwoju.

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych, zakres prowadzonych badań naukowych, poczynione postępy.

   W województwie podkarpackim istnieje 208 zakładów przetwórstwa mięsnego ( duże – 3, średnie – 12, małe – 42, mikro – 151); wykaz przedsiębiorstw według PKD, Główny Urząd Statystyczny w Rzeszowie, stan na listopad 2010r. Przedsiębiorstwa przetwórstwa mięsnego wykorzystały w stu procentach dotacje przedakcesyjne. Przemysł mięsny jest jedną z nielicznych branż na Podkarpaciu, która w tak wysokim stopniu wykorzystała środki unijne. Badane firmy aby poprawić swoją pozycję konkurencyjną inwestowały w nowoczesne linie produkcyjne, rozbudowę i unowocześnienie parku maszynowego oraz zakup nowych technologii. Szczególną uwagę zwróciły też na rozszerzenie rynków zbytu, sieci dystrybucji, transportu i logistykę.
   Pilotażowe badania przeprowadzone przeze mnie w grupie badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego województwa podkarpackiego oraz duże zainteresowanie wynikami tych badań rokują możliwość aplikacji ich wyników w praktycznym zastosowaniu. Badaniami pilotażowymi objęte zostały przedsiębiorstwa duże (m. in. Zakłady Mięsne „Dobrowolscy” spółka z o.o., Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „Taurus” spółka z o.o., Zakłady Mięsne „Herman” S.A.) i średnie (Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Kabanos” spółka z o.o., Zakład Mięsny „Smak - Górno” spółka z o.o., Masarnia „Radymno” spółka jawna, Zakład Przetwórstwa Mięsnego B. Jabłoński spółka jawna, Zakład Masarski „Trio” spółka cywilna, Zakłady Mięsne „Nowy Żmigród”, Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” Andrzej Szarek na Widnej Górze k/Jarosławia),  gdyż właśnie one w największym stopniu wprowadzają innowacje i kreują procesy innowacyjne. Z przeprowadzonej ankiety i po wstępnej  analizie danych ze sprawozdań finansowych podjęłam próbę określenia priorytetów w funkcjonowaniu badanych przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, co wpływa na ocenę pozycji konkurencyjnej na rynku. W latach 2007 – 2009 przedsiębiorstwa wdrożyły innowacje produktowe ( istotne zmiany w wytwarzanych produktach), procesowe (związane z zakupem nowej technologii produkcji; metod wytwarzania, zakupem nowych linii produkcyjnych i modernizacją istniejących metod produkcji przez zakup nowych maszyn i urządzeń) i organizacyjne (polegały na wdrożeniu w przedsiębiorstwie nowoczesnego systemu zarządzania oraz wykorzystania sieci internetowej w procesie zarządzania). Elementem kluczowym okazał się wprowadzony w firmach system zarządzania jakością, informatyczny system zarządzania produkcją, całkowicie zintegrowany z księgowością, obszarem sprzedaży, dystrybucji i zaopatrzenia. Wpłynęło to na wzrost zdolności produkcyjnych i rozwój sieci sprzedaży.
   W okresie objętym sprawozdaniem zrealizowałam następujące etapy prac badawczych:
- zgromadziłam,  przeanalizowałam  i szczegółowo opracowałam  tematyczną i branżową literaturę krajową oraz zagraniczną  (sporządziłam przegląd piśmiennictwa),
- zebrałam i przeanalizowałam światowe i europejskie dane statystyczne dotyczące innowacyjności przedsiębiorstw,
- pozyskałam i opracowałam dane empiryczne oraz materiały źródłowe,
- sporządziłam badania pilotażowe innowacyjności w grupie 3 dużych i 12 średnich przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim (gdyż właśnie one w największym stopniu wprowadzają innowacje i kreują procesy innowacyjne), zrealizowałam także część badań ankietowych,
- opracowałam założone teoretyczne rozdziały pracy,
- opublikowałam 4 artykuły.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej.

   Nieustanne uświadamianie konieczności podejmowania nowych działań, określanie ich płaszczyzny, kreowanie nowych zasad i wzorców funkcjonowania, rozwijanie kompetencji i ciągłe usprawnianie bieżących działań jest podstawą konkurencyjności rynkowej. Respondenci określili jednoznacznie, że działaniem prowadzącym do poprawy ich konkurencyjności rynkowej powinno być stworzenie reguł funkcjonowania regionalnego systemu innowacji, w ramach którego przedsiębiorcy mogliby uzyskać bezpłatną pomoc w zakresie szeroko pojętego transferu wiedzy.
   Przemysł rolno – spożywczy jest w województwie podkarpackim obszarem zakwalifikowanym do „sektora wysokiej szansy”, co jednoznacznie wskazuje, że nadrzędny cel RPO WP, jakim jest wzrost krajowej i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki znajduje wyraz niewątpliwej aplikacji w treści mojej pracy. Przedsiębiorstwa przemysłu mięsnego są elementem systemu innowacyjnego, a ich wewnętrzna organizacja jest jednym z bardzo istotnych aspektów tego systemu. Aby skutecznie indukować innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w naszym województwie, regionalny system innowacyjny musi być dopasowany do struktury podkarpackiej gospodarki, dlatego też w swojej rozprawie chcę udowodnić, że duże znaczenie ma kreowanie postaw innowacyjnych i innowacyjności w przedsiębiorstwach przemysłu mięsnego. Pragnę także wskazać kierunki i możliwości wprowadzania innowacyjnych strategii rozwoju oraz korzyści dla przedsiębiorstw, które umożliwią utrzymanie, bądź podniesienie swojej pozycji konkurencyjnej na ryku krajowym i międzynarodowym.
   Mam również nadzieję, że dzięki przeprowadzonym przeze mnie badaniom wzrośnie poziom świadomości innowacyjnej przedsiębiorców i wnikliwiej będą oni analizować determinanty wewnętrzne i zewnętrzne procesów innowacyjnych przebiegających w ich przedsiębiorstwach.

4. Dorobek naukowy doktoranta (od momentu przystąpienia do udziału w projekcie)

1. A. Makarska, K. Firlej, Działania innowacyjne firm przemysłu spożywczego jako element ich strategii, Folia Pomeranie Universitatis Stetinensis (FPUTS), seria Oeconomica, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2012 r. (w druku)
2. A. Makarska, Z. Gawrońska, Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa, Zeszyt naukowy nr 27, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2012 r.
3. A. Makarska, K. Firlej, Priorytety inwestycyjne i innowacyjne firm przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Współczesne Zarządzanie, 2011 r.
4. A. Makarska, Innowacyjność jako element konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu mięsnego w województwie podkarpackim, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej Uniwersytetu w Hradec Králové, 1 – 2 luty 2011 r.

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego oraz efekty tej współpracy

Nawiązałam współpracę z następującymi przedsiębiorstwami i instytucjami:
- opinia o współpracy z oddziałem GUS w Rzeszowie,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy z Zakładem Mięsnym „Dobrowolscy” spółka    z o.o.,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy oraz deklaracja wykorzystania efektów badań przez Zakład Mięsny „Smak – Górno” w Górnie,
- potwierdzenie nawiązanej współpracy oraz deklaracja wykorzystania efektów badań przez Zakład Przetwórstwa Mięsnego „Szarek” na Widnej Górze k/Jarosławia
   Przedsiębiorstwa, z którymi została nawiązana współpraca są zainteresowane wynikami badań, gdyż przyczynią się one do poprawy konkurencyjności i rozwoju badanych przedsiębiorstw województwa podkarpackiego w skali kraju oraz za granicą. Efekty przeprowadzonych przeze mnie analiz zostały już częściowo wdrożone przez badane firmy.


6. Obrona rozprawy doktorskiej

Planowany termin obrony - Czerwiec 2013

Autor: Anetta Makarska

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım