Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

 

1. Tytuł rozprawy doktorskiej oraz podstawowe zagadnienia, które jej dotyczą

„Następstwa zastosowania programu wspierającego wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw województwa podkarpackiego."

   Głównym celem pracy jest określenie zależności pomiędzy poziomem i rodzajem wsparcia otrzymanego z środków UE w ramach programu wzrost konkurencyjności a rozwojem przedsiębiorstw na terenie województwa podkarpackiego.
   Analizą objęte zostaną czynniki decydujące o innowacyjności inwestycji mające wpływ na konkurencyjność przedsiębiorstw.
   Praca poprzez wskazanie obszarów, w które inwestycje przyniosły najlepsze efekty przyczyni się do stworzenia odpowiednio dobrego klimatu dla innowacji oraz wypracowania długofalowej strategii rozwoju innowacyjnej gospodarki, a co za tym idzie – do zwiększenia konkurencyjności całej gospodarki regionu.
   Łączne zespolenie procesów i zasobów jakimi dysponują przedsiębiorstwa poszczególnych sektorów stanowi ich potencjał konkurencyjności, który decyduje o konkurencyjnej pozycji. Wyznaczników takiej pozycji upatruje się w postaci: sytuacji finansowej, pozyskiwanych środkach unijnych na rozwój i wdrożenie innowacyjnych inwestycji oraz udział sektora w rynku.

2. Informacja o prowadzonych badaniach naukowych

W zakresie określenia liczebności i analizy przedsiębiorstw na terenie woj. podkarpackiego oraz rozpoznania struktury podmiotów korzystających z SPO-WKP.
Pozyskano bazę teleadresową beneficjentów ostatecznych SPO-WKP.
Wprowadzono dane do wewnętrznej bazy dostosowanej do badań  własnych.
Pozyskano sprawozdania finansowe z Krajowego Rejestru Sądowego (spółek akcyjnych, z ograniczoną odpowiedzialnością i jawnych)
Przeprowadzono analizę sprawozdań finansowych przedsiębiorstw w oparciu o wybrane wskaźniki z analizy ekonomicznej

W zakresie określenia stopnia zainteresowania, zdolności pozyskiwania oraz efektywności wykorzystania środków unijnych przez przedsiębiorców.
Przygotowano i wykonano materiały badawcze,
Przeprowadzono badania ankietowe i wprowadzono  uzyskane wyniki do wewnętrznej bazy.

W zakresie rozpoznania związków między wzrostem konkurencyjności poszczególnych rodzajów przedsiębiorstw a konkretnym wsparciem (programem),
Stałe wzbogacanie informacji z zakresu oceny konkurencyjności poprzez studium literatury naukowej.
Oddano do wydania publikacje naukowe.

W zakresie rozpoznania pozycji konkurencyjnej, potencjału konkurencyjnego i strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw korzystających z programu
Bezpośrednie badania ankietowe oceniające pozycję konkurencyjną, potencjał konkurencyjny i strategię konkurencyjną
Weryfikacja otrzymanych wyników.

3. Potencjalne i rzeczywiste korzyści, jakie mogą płynąć dla regionu po wdrożeniu wyników rozprawy doktorskiej

Praca ma za zadanie przyczynić się do rozwoju przedsiębiorczości, a także wprowadzić nowoczesny algorytm oceny konkurencyjności do produkcji oraz współczesnych koncepcji zarządzania co w znaczący sposób wpłynie na rozwój gospodarczy regionu. Praca doktorska koncentruje się na badaniu związku przyczynowo-skutkowego wykorzystania instrumentów wsparcia finansowego UE w innowacyjne inwestycje a pozycją konkurencyjną przedsiębiorstw regionu. Relacjonowany problem badawczy można osadzić w szerszej perspektywie teoretycznej określanej jako teoria regulacji systemów gospodarczych. Całościowe ujęcie problematyki konkurencyjności Podkarpacia w pracy pozwoli na wskazanie kierunków rozwoju i pierwszoplanowych działań strategicznych.

4. Dorobek naukowy doktoranta

Współautorka „Granica jako miejsce zarobkowania w regionie zagrożonym strukturalnym bezrobociem” 2011r.
„Komunikowanie się przedsiębiorstwa z rynkiem w celu kreacji wizerunku jako czynnik wzmacniający konkurencyjność” 2011r.

Uczestnictwo w międzynarodowej konferencji:
“Młodzież wobec wyzwań społeczeństwa ryzyka”, 20-21 października 2011 r., Przemyśl PWSW

“Droga do samodzielności finansowej”, 5 grudnia 2011 r., Jarosław PWSTE

Udział w II sympozjum naukowym w ramach dyskursu pedagogicznego AGRESJA-PRZEMOC-WSPARCIE 28 luty 2012
Wystąpienie

„Zjawisko agresji wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych a bezpieczeństwo w szkołach”  2012 rok

Uczestnictwo w konferencji międzynarodowej "pn. Edukacja regionalna w praktyce"

Udział w konferencji "Dobre praktyki szkół w zakresie kształcenia umiejętności zawodowych uczniów na potrzeby rynku pracy" w dniu 23 maja 2013 r.

Artykuł do druku

„Orientacja na rynek i komunikacja z nim warunkiem wzrostu konkurencyjności” 2012 rok

Oddałam dwie publikacje do druku:

„e-mentor” Dwumiesięcznik Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
„Zasoby ludzkie w walce o konkurencyjność przedsiębiorstw” (czerwiec 2012 r.)

„Zarządzanie Przedsiębiorstwem” Kwartalnik wydawany jest przez POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ
„Konkurencyjność przedsiębiorstw branży poligraficznej na przykładzie woj. podkarpackiego” (sierpień 2012 r.)

Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa”
„Zasoby ludzkie w walce o konkurencyjność przedsiębiorstw” (grudzień 2012 r.)

5. Nawiązana współpraca z instytucjami prowadzącymi działalność na terenie województwa podkarpackiego, oraz efekty tej współpracy

Jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu, jednocześnie nauczycielem dyplomowanym przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu i egzaminatorem w zawodzie technik ekonomista i technik agrobiznes. Od roku 2008 pełnię funkcję Szkolnego Koordynatora ds. realizacji „Strategii Rozwoju Edukacji dla Miasta Przemyśla na lata 2008-2014”. Od 2004 roku współpracuję z Przemyskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk. Jestem uczestniczką spotkań TPN w Przemyślu. Nawiązałam współpracę z Mielecką Agencją Rozwoju Regionalnego (jeden z członków Centrum Technologii Lotniczych „Aeronet – Dolina Lotnicza”) i Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego.

6. Obrona rozprawy doktorskiej

Planowany termin obrony – październik 2012 r.

Autorka: Elżbieta Radochońska-Wasiewicz

Kalendarz

kwiecień 2018
N P W Ś C Pt S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Statystyka

Dzisiaj0
Wczoraj2
Tydzień15
Ogółem231477

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım