PROJEKT PN. „PODKARPACKI FUNDUSZ STYPENDIALNY DLA DOKTORANTÓW"


Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie - Departament Edukacji, Nauki i Sportu w latach 2009-2013 realizował projekt mający na celu wsparcie stypendialne dla doktorantów, którzy posiadali otwarty przewód doktorski, a ich dysertacje i badania naukowe sprzyjałyby rozwojowi jednego z sektorów gospodarki kluczowych dla rozwoju województwa podkarpackiego, określonych w Regionalnej Strategii Województwa Podkarpackiego na lata 2005-2013. Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa i budżetu województwa podkarpackiego. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki, działanie 8.2 Transfer wiedzy, poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
Instytucją Pośredniczącą (przyznającą dofinansowanie) dla projektu był Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie.
Projekt realizowany był do końca 2013 r. Monitorowanie uczestników projektu w zakresie wywiązania się z obowiązków wynikających z zawartych umów o przekazywanie stypendium zostało zakończone w marcu 2018 r.


CEL PROJEKTU


Celem ogólnym projektu było zwiększenie transferu wiedzy i wzmocnienie powiązań sfery B+R z przedsiębiorcami. Projekt miał służyć wzmocnieniu konkurencyjności, innowacyjności i rozwoju gospodarczego regionu. Cele szczegółowe projektu to: rozwój regionalnych kadr naukowych, wzrost liczby innowacji w regionie, wzrost powiązań pomiędzy sferami nauki a regionalnymi przedsiębiorcami.


KRYTERIA DOSTĘPU DO PROJEKTU


O stypendium w ramach projektu mógł ubiegać się doktorant, który spełnił niżej wymienione warunki:

1)    posiadanie otwartego przewodu doktorskiego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) w instytucji naukowej posiadającej prawo do nadawania stopnia naukowego doktora, lub realizuje doktorat poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.), lub realizuje doktorat  poza granicami Polski w instytucjach, o których mowa w art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595, z późn. zm.) posiadających uprawnienia do nadawania stopnia naukowego równoważnego z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora, o ile umowa międzynarodowa tak stanowi,
2)    realizowanie pracy doktorskiej, której wyniki mogą przyczynić się do rozwoju jednego z niżej wymienionych sektorów gospodarki, określonych jako kluczowe dla rozwoju województwa podkarpackiego w RSI:


a)    przemysł elektromaszynowy, w tym szczególnie lotniczy, sprzętu AGD, maszyn budowlanych (budowlano-drogowych, budowlanych do prac ziemnych, rolniczych itd.),
b)    rolnictwo ekologiczne i przemysł spożywczy,
c)    usługi informatyczne i turystyczne, w tym ekoturystyka, agroturystyka i turystyka zdrowotna,
d)    przemysł chemiczny, w tym farmaceutyczny,
e)    przemysł mineralny,
f)    przemysł naftowy,
g)    przemysł szklarski,
h)    przemysł hutniczo-metalurgiczny,
i)    przemysł związany z infrastrukturą ochrony środowiska,
j)    przemysł urządzeń służących do pozyskiwania i wykorzystywania źródeł odnawialnej energii,
k)    przemysł naturalnych leków roślinnych oraz rozwijanie ośrodków ich poszukiwania,
l)    przemysł naturalnych opakowań wielokrotnego użycia,
m)    przemysł nowoczesnych, ulegających biodegradacji tworzyw sztucznych, wzorowanych na rozwiązaniach naturalnych,
n)    przemysł nowoczesnych technologii ze szczególnym uwzględnieniem nanotechnologii itd.,
o)    usług pochodzących z przemysłu wysokich technologii, których innowacyjne efekty będą mogły mieć zastosowanie w gospodarce regionu i podnoszeniu jakości kształcenia,

 

3)    prowadzenie innowacyjnych badań naukowych, których rezultaty mogą w sposób praktyczny zostać zastosowane i wdrożone na terenie województwa podkarpackiego,
4)    w chwili składania wniosku, posiadanie zameldowanie na terenie województwa podkarpackiego, przy czym zameldowanie na pobyt tymczasowy nie może być krótsze niż okres wywiązania się Wnioskodawcy z obowiązków wynikających z Regulaminu,
5)    zobowiązanie do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 12 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w latach akademickich 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 lub zobowiązanie do obrony rozprawy doktorskiej nie później niż w ciągu 24 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium - dotyczy wnioskodawców ubiegających się o stypendium w roku akademickim 2012/2013,
6)    zobowiązanie do podjęcia pracy na terenie województwa podkarpackiego w ciągu 6 miesięcy po zakończeniu okresu pobierania stypendium,
7)    nie korzystanie z więcej niż jednej formy wsparcia pochodzącego ze środków publicznych, która przeznaczona jest na realizację rozprawy doktorskiej i badań naukowych,
8)    nie pobieranie innego stypendium współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


REZULTATY PROJEKTU


W ramach projektu przeprowadzono 5 naborów wniosków o przyznanie stypendium. Nabory ogłaszane były na lata akademickie 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 i 2012/2013, z zastrzeżeniem, że okres wypłaty stypendium nie mógł wykraczać poza datę 30 września 2013 r. W odpowiedzi na prowadzone nabory złożonych zostało 325 wniosków o przyznanie stypendium. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej i merytorycznej złożonych wniosków, Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie przyznał 229 stypendiów dla doktorantów. 29 doktorantów nie wywiązało się z obowiązku obrony pracy doktorskiej co skutkowało rozwiązaniem zawartych z nimi umów o przekazywanie stypendium.
Zaplanowane we wniosku o dofinansowanie podstawowe wskaźniki realizacji projektu pn. „Podkarpacki fundusz stypendialny dla doktorantów” przedstawia poniższa tabela.

 

Nazwa wskaźnika

zakładany

zrealizowany

liczba doktorantów kształcących się na kierunkach uznanych za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju woj. podkarpackiego (określonych w RSI woj. podkarpackiego), którym udzielono stypendium naukowe

233

229

liczba opracowanych w ramach prac doktorskich koncepcji innowacyjnych wdrożonych w przedsiębiorstwach regionu

20

38

liczba publikacji doktorantów w czasopismach naukowych ujętych na liście ogłoszonej przez MNiSzW

40

481

liczba doktorantów, którzy przystąpią do obrony rozprawy doktorskiej

233

200

liczba stypendystów, którzy uzyskają stopień naukowy doktora

180

200

wzrost wiedzy na uczelniach i w przedsiębiorstwach WP nt. wprowadzonych rozwiązań innowacyjnych

30,00%

70,00%

zwiększenie liczby badań związanych z kierunkami uznanymi za szczególnie istotne z punktu widzenia rozwoju WP (RSI woj. podkarpackiego)

15,00%

7,00%

 

 

 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego logo rsi4 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie wrota1

güvenlik şirketleri istanbul web tasarım